AFALDZADAOAGARAMAUATAZBSBHBDBBBYBEBZBJBTBOBABWBRBNBGBFBICVKHCMCACFTDCLCNCOKMCDCGCRHRCUCYCZCIDKDJDMDOECEGSVGQEREESZETFJFIFRGAGMGEDEGHGRGDGTGNGWGYHTVAHNHKHUISINIDIRIQIEILITJMJPJOKZKEKIKPKRKWKGLALVLBLSLRLYLILTLUMOMGMWMYMVMLMTMHMRMUMXFMMDMCMNMEMAMZMMNANRNPNLNZNINENGNOOMPKPWPSPAPGPYPEPHPLPTQAMKRORURWKNLCVCWSSMSTSASNRSSCSLSGSKSISBSOZASSESLKSDSRSECHSYTWTJTZTHTLTGTOTTTNTRTMTVUGUAAEUKUSUYUZVUVEVNYEZMZW
AF
AL
DZ
AD
AO
AG
AR
AM
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BT
BO
BA
BW
BR
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
CA
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CD
CG
CR
HR
CU
CY
CZ
CI
DK
DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
SZ
ET
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
VA
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KP
KR
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
ME
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MK
RO
RU
RW
KN
LC
VC
WS
SM
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
SS
ES
LK
SD